Storfe


Inseminering/drektigheits- og brunstdiagnostikk

Me inseminerar storfe dagleg i Hægebostad og Audnedal. Frå oktober 2015 kjem inseminør Roger Greibesland og hans kollegaar til å vikariere som inseminørar i Audnedal. Audnedalsbønder bestiller då inseminasjon direkte til han på telefon 91614718.  I helger ringer de som no på telefon 99390855.  Ordninga gjeld til de får ny melding.
Der me inseminerar kan de kombinere fleire ting til besøka, slik som drektigheitsundersøkelsar og brunstdiagnostikk. Om ikkje du har sett regelmessig brunst eller inseminert dyret innan 60 dagar er det viktig å få sjekka eggstokkane til dyret.
Me kan i tillegg sjekke drektigheit frå 5 veker.


Kalvehelse

Ta hostande og utrivelege kalvar, og kalvar med diare,  på største alvor.  Ein del årsaksfaktorar er mogleg å nøste opp. Av ting det er viktig å gjere i slike tilfelle, er å få teste immunforsvaret til spedkalvar (0-14dagar) i besetninga. I tillegg er det det viktig å få undersøke for innvollsparasittar.  Me utfører ein del parasittundersøkingar sjølve, slik at de får raskast mogleg svar.

Klauvskjæring 

Me skjer både heile besetningar og akutte tilfelle på enkeltdyr, enten i ein effektiv hydraulisk klauvboks med spesiallaga ledegang eller ein manuell boks.
Me legg vekt på å få til betre og meir forsiktig driving av dyra, behov for færre mannskap og mindre stress samanlikna med med det som tidlegare har vore vanleg ved klauvskjering. Med ledegang oppnår ein god dyreflyt då ei kyr ventar i ventebåsen medan ei anna blir skoren.
Me kan skjera klauver utandørs sjølv om det er regn.
Me har lang erfaring og omfattande opplæring å gjere større inngrep og utskjeringar på klauver.
Veterinærbakgrunn gjer det lettare å sette funna me gjer i samanheng med koleis besetninga vert driven.


Det er Magne som tek seg av klauvskjeringa. Våre kundar er i hovudsak frå Kvinesdal til Marnardal og Evje, og frå Lista til Åseral.
For å passe inn klauvskjæringa er det lurt å ringe oss tidleg for avtale.

           

Relevante sider:
Til gardbrukaren - tips for vellykka klauvskjering
Lenke til Norsk klauvskjærerlag
Klove og lemmer (dansk side)


Mastitt

Me behandlar mastittar, og anbefalar uttak av enkeltspeneprøvar frå alle mastittar. Me føl Helsetjenesten for Storfe i anbefalingar ved sintidsbehandling mot mastitt. Dyr kan behandlast med Siccalactin etter positive prøveresultat på enkeltspeneprøvar.  Me samarbeidar ofte med Torleif Erkleiv for utføring av VADIA funksjonstest av mjølkeanlegg. 

Mineral- og vitamintilskot

Vaksne storfe som får lite kraftfor bør få mineraltilskot. Dette er med på å sikre best mogleg reproduksjon og jurhelse, og er særleg aktuelt for dyr på beite som skal kalve eller inseminerast innan 1-2 månadar etter innsett om hausten.  Mange besetningar, særleg dei med konsentrert haustkalving, slit med lange og utydelege brunstar.  Mineralmangel og underforing er dei vanlegaste årsakene til dette.  
Me legg ned "all-trace" vomkapslar som inneheld naudsynte mineral. 

Parasittbehandling av 1-års-beitande storfe

Den fyrste beitesesongen kan vere ei stor påkjenning for storfe, med store opptak av rundormsmitte.  Redusert tilvekst og mistrivsel kan gjera at dyra kjem seiane i pubertet og brunst.
Om du slit med å få kalv i kvigene kan det difor vera ein god idè å få oss til å legga ned ein kapsel med parasittmiddel like før beiteslepp. Kapselen vert liggande i vomma, og frigir tablettar utover sommaren. Desse drep rundormar i løpe og tarm (og eventuelle lungeormar, som er eit lite problem her i distriktet). Resultatet vert betra tilvekst og mindre utsmitting av beite. 

Sal av artiklar til storfe

Me sel mellom anna correct-serien, mjølkesonde til foring av svake kalvar, mm.

dyrlegane i Audnedal og Hægebostad