Sau


Vaksinering

Vaksinering mot klostridie-infeksjonar (eggekviteforgiftning/pulpa-nyre-sykje) er eit av dei viktigaste førebyggande tiltaket mot sjukdom på sau.
Me har følgjande anbefalingar:
    Alle vaksne sauer bør vaksinerast ein gong årleg. Beste tidspunkt er 2-6 veker før lemming.
    Påsettlam bør i tillegg vaksinerast i oktober eller tidleg november månad.
    Kopplam kan vaksinerast frå 3 vekes alder.

Innvortes snyltarar/endoparasittar/innvollsorm

Det er og har vore mykje snakk om vera restriktiv i behandling av innvollsorm. Smittestatusen til dyra bør undersøkast før behandling. Dette kan ein gjere ved hjelp av avføringsprøvar frå eit utval av dyra. Me anbefalar likevel behandling av alle dyr ved innsett om hausten. Om det er mistanke om at behandlingar har liten eller mindre effekt enn forventa, er det særs viktig å få kartlagt om det er resistens i besetninga. Ta kontakt i so fall.
Sauebønder kan sjølv ta ut og sende inn avføringsprøvar før behandling, me kan bidra med analyse av desse, og det å sette opp ein plan for parasittbehandlinga.  

Hugs at avføring er ferskvare og prøvar bør takast direkte frå endetarmen (ca. 4-5 perler er nok). Merk behaldaren med individnummer, og oppbevar denne i kjøleskap til sendingsdagen. Det er difor best å sende slikt prøvar tidleg i veka.
Prøvane kan sendast til 

Norges veterinærhøgskole

ProdMed. Seksjon for småfe – Sandnes

Kyrkjevegen 332/334

4525 Sandnes


Alternativt er å sende dei til Veterinærinstituttet. Til dette har me eigne prøvetakingsmateriell til utdeling.

Koksidiose

Det verserar to behandlingsopplegg. Behandling 7-10 dagar etter beiteslepp meiner me er å føretrekke, men me forstår bønder som av praktiske grunnar føretrekk å behandle ved beiteslepp. Det er uvisst om behandling ved utslepp gir like god effekt som etter 7-10 dagar. Det er verdt å presisere følgjande:

Behandling ved beiteslepp
Må nytte Baycox. Preparatet har 42 dagars tilbakehaldingstid på slakt. 
Behandling 7-10dagar etter beiteslepp

Her kan ein nytte Vecoxan. Preparatet er noko rimelegare, og har ingen tilbakehaldning av slakt.

Mineralanalysar

Det let seg ikkje gjere å få tak i dei gamle koboltkulene lenger, men det finst fleire alternativ. Kapsling er eit alternativ. Før ein set igang dette kan det vera lurt å analysere statusen til dyra. Viss de har skrantande lam på hausten kan det vera lurt å ta kontakt for å høyre om slike analysar. Det er viktig at du ikkje har starta kraftfor før ein gjer av slike analysar.

Smitteførebygging

Hugs å ha tilgjengeleg rein kjeledress/støvlar eller overtrekkstøy når du får besøkande på garden.

dyrlegane i Audnedal og Hægebostad