Nyhende - arkiv  

2014

2014-mars

Inseminering i Audnedal

Roger Greibesland kjem til å hjelpe oss med inseminering i Audnedal fram til 26.mai. Han inseminerar måndag, tysdag, torsdag og fredag. Desse dagane ringer de han direkte på 91614718. Onsdagar og i helger ringer/ sender de som vanleg sms til oss på 99390855. Ved sjukeesøk same dag utfører me òg inseminasjon, uansett dag.

2014-februar

Vinterferie

Me har vinterferie i veke 10 (3.-9. februar). Arild Hetland, Marnardal,  og Daniel Gotheim, Åseral,  tek seg av akuttoppdraga denne veka.

2014-februar

Klauvskjering 2014

Om du ønskjer klauvskjering våren 2014 er det lurt å ta kontakt raskt. I veke 10 er me på ferie, men førespurnadar kan rettast på sms og mail, òg.

2013

2013-oktorber

Sal av katte- og hundefòr

Me har fått innatt fòr etter flyttinga. Og med fortset gammal praksis med gratis heimkøyring. Ring eller send sms om type fòr, so kjem me innom med det ved høve.

2013-september

Kurs i brunst og fruktbarheit, Helleland

Dei 4 plansjeseriane som eg nytta på kurset i brust og fruktbarheit på Helleland 17.09.2013 ligg som støttenotat her: 1 2 3 4

2013-august

Flytting av kontoret

Me er i ferd med å flytte kontoret til Birkeland i Hægebostad. Me kjem til å halde 50meter nord for Sparebank Sør sin filial, men på andre sida av RV43. I nordenden av eit kvitt langt bygg med tretrapp på nordenden. Det kjem opp skilt her etter kvart. Lenke til køyreanvisning finn du HER. Ring oss på førehand viss du ønskjer å treffe oss, slik at du er sikker på at me er tilstades.

2013-juni

Kveldsmøte om brunst og fruktbarheit

Eg førelas om brunst og fruktbarheit på kveldsmøte til Jæren Young Cowboys på Særheim 05.06.2013. Presentasjonen finn du her
Takk til alle frammøtte for ein hyggeleg kveld!

2013-april

Inseminering i Audnedal

Det er travle tider i sauelemminga, og Margrethe i barselpermisjon. Roger og Martin kjem difor til å inseminere i Audnedal.  Me inseminerar òg i denne perioden ved samstundes sjukebesøk.
For bestilling av inseminering gjeld difor følgjande praksis ut mai 2013:
I helger ringer de framleis oss på 99390855
På kvardagar ringer de Roger direkte på telefon 91614718

2013-mars

Tilgang til opprinnelsesmerke frå kukontrollen

Eiken veterinærkontor må, som andre praktiserande veterinærar på produksjonsdyr og hest, rapportere inn all medisinbruk på individnivå til VETREG. (Som ein service til våre kundar rapporterar me i tillegg fjøskortopplysningar til kukontrollen. ) Alt dette er ein stor jobb, men etter nyttår har me støytt på ei stor utfordring: med overgang til opprinnelsesmerke (slutt på  kvite øyremerke) har me fått mykje ekstraarbeid. Mange bønder refererar enno til kvite øyremerke ovanfor oss, og på fjøskorta står det som regel enno desse nummera. Dette gjer at det fort vert mange feilrapporteringar til kukontrollen og VETREG.
Det å kunne få tilgang til opprinnelsesnummer frå kukontrollen vil spare oss for mykje bry. Då vil me kunne synkronisere våre data med opprinnelsesnummer frå kukontrollen, og med det sikra at me minskar sjansen for feilrapporteringar. Bonden må samtykke til å gi veterinærar tilgang til slike data. Me kan no synkronisere med alle bønder som er AMHT , og i tillegg mange andre. Men for å kunne nytte dette fullt ut er me avhengig av at ALLE TINE-bønder samtykker til slik tilgang.  Du kan samtykke til dette ved å sende oss ein sms til 99390855. Les meir om tilgang her

2013-mars

Klauvskjering våren 2013

Margrethe har termin i midten av mars. Tidlegare år har ho drive veterinærpraksisen i Audnedal og Hægebostad dei dagane Magne har skore klauver. Me har sidan byrjinga av desember søkt etter vikar for Margrethe, både nasjonalt og ved å kontakte alle veterinærane på Sørlandet. Me har fått ein kvalifisert søkar til stillinga som veterinær. Dette var i seg sjølv særs uventa. Men det at denne trekte seg i frå stillinga i byrjinga av mars, og at me ikkje har vikar for Margrethe, gjorde at det verst tenkelege var eit faktum. Me går i tillegg inn i ei travel tid med lemming, med mange akutte sjukdomstilfelle. Me har eit spesielt ansvar for beredskapen for dei akutte tilfella, og ber difor om forståing for at Magne må seie nei til klauvskjering utanfor vårt distrikt (Audnedal og Hægebostad). Det er noko usikkert om Magne har kapasitet til å skjere i besetningane i Audnedal og Hægebostad. Meir informasjon om dette kjem seinare.

Me er veldig lei oss for at både kundane våre og me sjølve har hamna i denne situasjonen!!

Ved behov for klauvskjering viser me til følgjande lenke.

2013-februar

Smittsam diare og hoste, vinterdysenteri

Me har for tida tilfelle av smittsam diare og hoste i distriktet. Det er viktig at bønder gjer personell som skal inn i besetninga merksam på dette på førehand.  Hugs at personell og særleg livdyr kan spre smitten mellom besetningar, og at det kan få store konsekvensar for mjølkeytinga i smitta besetningar.
Merk at inkubasjonstida er kort (få dagar). Besetninga må reknast som smittespreiande i minimum 14 dagar etter siste tilfelle. Les meir vinterdysenteri.

2012-desember

Varsle om smittsam sjukdom, spesielt smittsam diare på storfe

Det er veldig fint om bønder som opplever utbrot av sjukdom på fleire dyr i besetningar varslar oss om dette. Mange stadar fungerar ikkje smitteslusene optimalt, so det er særs viktig at veterinærar og andre som besøker slike besetningar kjenner til dette før besøket, slik at ein kan vera ekstra påpasseleg med smitteførebygging.

2012-mars

Opningstider påsken 2012

Turnusen vår seier oss at me i år har fri kvardagane (2. til 4. april) i påskeveka. Daniel Gotheim og Arild Hetland vil ha vakt desse dagane. Me vil anbefala at sauebønder som ønsker å vaksinere sauene sine får gjort dette seinast fredag 30. mars.  De vil som vanleg få opplyst av telefonsvarar kven av desse som vikarierar når me er vekke. 

2012-februar

Klauvskjæring

Det er no tid for å tenka klauvskjæring på storfe. Gamle kundar kjem til å få ein påminnar på sms. Nye kundar er velkomne, og kan ta kontakt på 99390855. 

2012

Kurs i reproduksjon og brunstproblematikk på storfe

Helsetjenesten for storfe og Geno arrangerar kurs med nemnte tema torsdag 29. mars kl 10-15 i fjøset til Torbjørn Helle, Konsmo. Kurset vil ha i seg teori, organdemonstrasjonar og besetningsbesøk. Liknande kurs vart arrangert på Evje i fjor. Interesserte kan retta seg til Eivind Odd Kallhovd, tlf 91619852, eller Dag Eivind Mydland, tlf 95756730. 

2012-januar

Pliktig innrapportering av medisinbruk til hest og produksjonsdyr

Frå 01.01.2012 er det krav til at alle veterinærar som behandlar hest og produksjonsdyr med medisin, skal rapportere dette inn til Mattilsynet. Dette er eit omfattande arbeid for oss, der kvar milliliter og -gram skal dokumenterast. Som ein del av dei nye rutinane me no har, vil me i framtida ogso sende data til kukontrollen. For dyr Eiken veterinærkontor har behandla treng bonden altso ikkje lenger å rapportere inn desse behandlingane.
VIKTIG: på grunn av dette er det særs viktig at eigar kan gjere greie for rett individnummer eller namn.

2012-januar

Nye reglar for reise med hund, katt og ilder

Reglane vert mindre omfattande enn før. Sjå Hund


2011

2011-desember

Smittsam diarre på storfe

Ver obs på faren for vinterdysenteri (smittsam diare) på storfe i desse vintermånadar. Lenke til Helsetjenesten for Storfe.

2011-oktober

Kattepest i Hægebostad

Me har hatt fleire tilfelle av kattepest i Hægebostad/Snartemo i haust. Me minner om at det finst vaksine mot denne virussjukdommen.

2011-juni

Vel blåst!

Ein høgsesong ved Eiken veterinærkontor er forbi. Dei fleste melder om ei roleg lemming, med lite problem. Dette er veldig bra, og vitnar om at sauebøndene gjer mykje rett. Våren har likevel vore travel. Magne vil spesielt takke for særs aukande interesse for og særs mange hyggelege tilbakemeldingar på klauvskjæringa! Det har vore ein fornøyelse å reise rundt i distriktet, frå Lista i sør, Åseral i nord, Evje i aust og Kvinesdal i vest.

2011-mars

Tid for klauvskjæring

Eg har no slipt utstyret, og er klar for høgsesong for klauvskjæring. Det  er lurt å ta kontakt tidleg, slik at ein kan  bestemme ei tid det passar best for deg.  Merk at eg nyttar stillegåande hydraulisk klauvboks, drivgang og klauvfres.  Dette er til det beste for dyr, klauver og eigar.
Magne

2011-01-11

Gratis veterinærforsikring

Du vil frå 01. januar 2011 få tilbod om gratis forsikring i 3 månadar når du ID-merkar hunden eller katten din. Les meir her.

2010-10

Fjøsskular

Margrethe er, i lag med 13 andre veterinærar i Noreg, med i pilotprosjektet ”Fjøsskoler i sauefjøset”. Les meir her. Det er noko usikkert korleis dette vert gjennomført, og Margrethe kjem med meir informasjon til sauebøndene etterkvart.

2010-09

Ny KSL-medisinstandard

Det har vorte utarbeidd ein ny KSL-medisinstandard.  Mykje har vore skrive og diskutert, heilt sidan opprettinga av KSL,  om korleis medsinbruk til matproduserande dyr skal gå føre seg. Dei nye retnilingslinjene ryddar opp i ein del av dette. Lenke til standarden er her

2010-08-01

Margrethe attende

Margrethe er no attende frå barselpermisjon. Denne hausten kjem me begge til å jobbe .

2010-08-01

Inseminering storfe

Det siste året har Roger Greibesland inseminert  i Audnedal måndagar, onsdagar og torsdagar. Frå 01.08.2010 til 31.12.2010 kjem me til å inseminere alle dagar i Audnedal. Etter dette kjem gammal ordning til å gjelde: Eiken veterinærkontor inseminerar med det alle dagar unnteke torsdagar i Audnedal kommune.

2010-06-15

Koboltkuler til lam

Det er i år igjen mogleg å få tak i koboltkuler til lam. Me har inne ein del, men ta kontakt raskt kontakt med oss om du ynskjer slike. Det kan verta vanskeleg å få tak i nye forsyningar.

2010-06-15

Merk katten din før du reiser på ferie

Me har i veke 23 og 24 kampanje for å fåfolk til å merka kattane sine. Les meir om merking av kattar (og hundar) her og frå Mattilsynet.

2010-06-04

Nytt fluge- og flåttmiddel til sau

Me har no fått inn eit nytt middel mot fluge og flått på sau. Virketida er omlag det doble av det tidlegare nytta Coopersect. Ta kontakt med oss om du ynskjer å prøve dette middelet.

2010-05-13

Flåttmiddel til hund og katt

Det er lurt å behandle hunden og katten din med flåttmiddel. Ved å gjere dette unngår du at dyret ditt vert bite, og at det dreg flåtten inn i hus og over på deg sjølv. Flåtten er no etablert i store delar av Audnedal og Hægebostad. Det førekjem ofte biverknadar ved bruk av ikkje-godkjent flåttmiddel kjøpt t.d. i zoo-butikkar. Me anbefalar difor at du held deg til apoteka sine godkjente og utprøvte middel. Det finst dråpar, som skal dryppast i pelsen, til hund og katt, og halsband til hund. Resept på desse midla får du ved å ringe oss. 

2010-04-14

Nytt telefonnummer

Det gamle telefonnummeret 38348201 vert no lagt ned. Nytt telefonnummer til Eiken veterinærkontor vert 993 90 855. Her kjem du i kontakt med veterinær til alle tider.

2010-03-18

Nye reglar for nødslakting

Det har komme nye reglar for nødslakt. Ordning med eigenmelding, som ved t.d. beinbrot, fell vekk. No må alle dyr som skal nødslaktast undersøkast av veterinær før avliving. Nytt er òg at ein berre skal kunne nødslakte ved uføresette hendingar, og ikkje ved sjukdom som kan behandlast. Til dømes kan ikkje lenger dyr med byrjande mastitt nødslaktast. Les meir i informasjonsskriv frå Mattilsynet.

2010-02-26

Vaksinering av søyene før lemming

Me kjem i løpet av kommande veke til å sende ut oppsett for vaksinering i sauebesetningane i Audnedal og Hægebostad. Me kjem som før til å sette opp dag og cirkatid for når de kan vente oss i fjøsa dykkar. Minner likevel om at rett tidspunkt for vaksinering av sauene er 2-6 veker før flokken startar lemming.

2010-01-01

Godt nyttår, alle saman!!2009


2009-12-28

Ny vaktdeltakar

Daniel Gotheim er ny deltakar i vaktsamarbeidet på kveldar/netter/helger. Daniel bur i Lyngdal, og kjem til å dele vaktene med dyrlegen i Marnardal og oss.
Me glade for å ha Daniel med på laget.

2009-12-02

Klauvboksen har komme

Klauvboksen har no komme. Me har prøvekøyrt, og han svarar absolutt til forventningane.

2009-11-11

Klauvboksen kjem før jul

Det har vore fortvilande at leveringa av klauvboksen stadig har vorte utsatt. Venta ankomst var opprinnelg i august, og eg hadde planlagt å starte klauvskjæringa då. I går fekk eg beskjed om at boksen vert ferdig produsert 26. november. Då tek det enno litt tid før de ser denne rundt om i fjøsa.
Beklagar til alle kyr og oksar som går/står og ventar!

2009-09-21

Klauvboksen er forsenka

Den danske leverandøren har det travelt for tida. Me ventar no levering av klauvboksen i slutten av oktober. Me beklagar ovanfor dei som ventar på klauvskjæring.

2009-09-07   

Utvida tilbod om tannbehandling på hest

Har no vore på kurs med kanskje den fremste tannpraktikaren på hest i Noreg. Me er no i stand til å ta på oss enno meir utfordrande tannhelseproblem på hest. Årleg tannhelsearbeid er den beste forsikringa mot dei mest typiske hestesjukdommane (kolikk, forfangenheit, asymmetri, åtferdsvanskar o.s.v.). Det er difor særs viktig med årleg tannhelsekontroll.
 
2009-07-06   

Nytt middel mot flått og flugemakk på sau

Me kan no ta inn eit nytt middel mot flått og flugemakk på sau. Middelet har 8-10 veker imot flugemakk og 8-12 veker mot flått. Det har med det lenger virketid enn t.d. Coopersect og Abbeydiaz 60. Tilbakehaldingstid på slakt er 28 dagar.

2009-07-01

Middel om innvollsorm til hund og katt på resept

Frå 1. juli må dyreeigarar igjen ha resept frå veterinær for å kjøpe middel mot innvollsorm til hund og katt. Ring oss i telefontida 8-10 om du treng slikt middel.

2009-06-15

Beiteslepp og blåtunge

Ein del lurer på kva konsekvensar blåtungepåvisinga har å seie for beitesesongen. I skrivande stund gjeld følgjande:
* småfe frå sperresona kan sleppast på beite utanfor, men bonden må søke Mattilsynet.
* storfe frå sperresona kan ikkje sleppast på beite utanfor.
Om ikkje uforutsette ting skjer, kjem dette til å gjelda heile beitesesongen 2009.

2009-02-24

Klauvboks

Me har i dag bestilt ny klauvboks. Det er 6 månadars ventetid, men me ser fram til å tilby klauvskjæring frå hausten av.  Me vil då kunne ta på oss skjæring av heile besetningar, og ikkje berre sjukebehandlingar. 

2009-02-21

Blåtunge

Det er påvist blåtungesmitte (virus) storfebesetningar i vårt nærområde. Sørlege del av Hægebostad og Audnedal ligg innanfor sperresona. Me kjem  til å ta prøvar for å kartlegge smittesituasjonen både saue- og storfebesetningar.

For oppdateringar i saka anbefalar me Mattilsynet si heimeside, evt. å ringe dei på tlf 06040.
Det er visse restriksjonar på sal av livdyr. Mattilsynet er best oppdatert på dei siste lover og forskrifter

2009-02

Ondarta fotrote

Mattilsynet har freista å kartlegge utbreiinga av bakterien Dichelobacter nodosus, som må vera tilstades for å utvikle sjukdomen. Animalia har laga eit kart som viser omfanget so langt. Dette med meir informasjon finn du her. Bakterien er ôg påvist i vårt distrikt.
 

2009-01-09

Virusdiare og -luftvegsinfeksjon

Årets sannsynlegvis fyrste virusdiare og -luftvegsinfeksjon er rapportert frå vårt distrikt. Vanlegvis er dette lett overførbar dropesmitte, so ver på vakt. 2008


2008-06-20
Testane for BRUCELLOSE frå Lista er bekrefta negative. Dyreeigarar kan pusta letta ut !!!

2008-06-04

Brucellose

Mistanke om alvorleg og smittsam sjukdom på Lista med kontaktbesetning i vårt distrikt. BRUCELLOSE (B. ovis) kan m.a. gje abortar og sterilitet på m.a. småfe, men er òg ein zoonose (kan smitte mellom dyr og menneske). Ha smitteslusa og overtrekksklede i orden. Dette er ein sjukdom som ikkje har vore i norske besetningar på 55år! Lenke til Mattilsynet og Folkehelseinstituttet

2008-05-26

Smittsam fotrote

er påvist i fleire besetningar.i Noreg. Sjukdomen er ikkje påvist i Noreg sidan 1948, og er ein alvorleg sjuksom på sau. Besetningar der dette vert påvist vert slakta ned. VER OBS og bruk besetninga sine overtrekkstøy om du er besøkande i eit fjøs. Lenker: frå Veterinærinstituttet , påvist tre fylke i Noreg: Buskerud , RogalandTelemark . Ein veit ikkje kor mange besetningar/område som har fått inn smitten, difor "betre føre-var, enn etter-snar".

2008-02-05

Møte

med Helsetjenesten for storfe, Feriesenteret fyrstkommande torsdag. Tema er klauvlidelsar generelt, og  i lausdriftfjøs

2008-02-05

Smittsam hoste

med lungebetennelse har herja i nærast alle storfebesetningar på Lista. Det er ikkje teke ut prøvar, men det er truleg snakk om BRSV. Besetningane opplever stort fall i mjølkemengd, og i tilfelle med bakterielle infeksjonar i etterkant må dyra behandlast med antibiotika.
So alle storfebønder; hald smitteslusa i orden, og be alle (ogso dyrebilsjåfør) som går inn i fjøset om å nytta overtrekkstøyet dykkar.
Fakta om BRSV:
lenke frå tidlegare utbrot i Møre og Romsdal NRK Møre og Romsdal
gammal, men lettfatteleg lenke fra Helsetjenesten for storfe
2007

2007-12-09

Kattepest-

utbrot på Lista. Vaksinèr katten din. Då stiller han sterkare når slike farangar kjem til vårt distrikt.


dyrlegane i Audnedal og Hægebostad